Çalışma hayatımın ilk yıllarındaydı, genel müdürüm, odasında telefonla konuşuyordu. Konuşmanın en heyecanlı yerinde karşı tarafa “ Benimle Yahudi pazarlığı yapma” dedi ve kırdığı potu anlayıp, odada bulunan Yahudi Pazarlama müdürümüze dönerek, “Af edersin.” dedi. Daha sonra birçok Yahudi vatandaşımızı tanıma şansım oldu ve onlarla güzel dostluklar oluşturduk. Bende bıraktıkları izlenim, hepsinin iyi bir analizci ve adımlarını bilinçli ve hesaplı atan, mantıklı kişiler olmalarıydı.

Daha sonra dilimize de yerleşen “Yahudi pazarlığı” veya “Yahudi hesabı” deyimleri “bize neyi anlatmak istiyor ?” diye düşündüm. Kimdi bu Yahudiler? Yahudi (İbrani’ce Yehudi), İsrailoğulları’nın soyundan gelen ve Musevilik dinine geçen kimselere verilen isimdir. Yahudi olabilmek için resmi bir din değiştirme törenini uygulamak gerekir. Dünyada başlıca İsrail ve ABD olmak üzere yaklaşık 14 milyon Yahudi olduğu sanılmaktadır.

Türkiye’deki Yahudiler, “Musevi” tabirinin kullanılmasını tercih ederler. Bununla birlikte Musa’ya atfen verilmiş Arapça kökenli “Musevi” isminin Batılı dillerde karşılığı yoktur. İbrani din büyüğü ve atası Yakup’un oniki oğlunun soyundan gelenlere “İsrailoğulları” adı verilmiştir.

M.Ö. 14-13 Yüzyılda yaşamış olan Musa peygamber, İsrailoğullarının ve Yahudilerin en büyük peygamberidir. İsrailoğullarını Mısır’dan çıkararak kölelikten kurtarmıştır. Sina Dağında Tanrı’nın Hz. Musa’ya yanan bir çalılık olarak gözüktüğü anlatılır.

Sina Dağı’nda Hz Musa’ya Tanrı tarafından 10 emir tebliğ edilmiştir.

 1. Seni Mısır ülkesinden, köleler evinden çıkaran Tanrı’n benim.
 2. Benden başka Tanrı’n olmayacaktır. Kendine put yapmayacaksın.
 3. Yalanına inandırmak için Tanrı adını kullanmayacaksın.
 4. Şabat gününü kutlamayı unutmayacaksın.
 5. Anana ve babana saygı göstereceksin.
 6. Adam öldürmeyeceksin.
 7. Zina yapmayacaksın.
 8. Çalmayacaksın.
 9. Komşuna karşı, yalancı şahitlik etmeyeceksin.,
 10. Komşunun malına tamah etmeyeceksin.

Ancak, Tanrı’nın emirlerine uymayan İsrailoğullarının lanetlendiğine de inanılır.

Hz. Musa’nın ölümünden sonra onun yerine geçen Yeşu’nun Filistine yerleştirdiği İsrail kabileleri arasında Yahudaoğulları Kudüs’ün güneyindeki toprakları yurt edindiler. Hz. Davud ve onun oğlu Hz. Süleyman gibi büyük krallar yetiştiren Yahudaoğullarının tarihi, kuzeydeki İsrail Krallığı’nın M.Ö. 721’de Asurluların eline geçmesinden ve diğer 10 kabilenin başka halklarla karışarak dağılmasından sonra İsrailoğullarının tarihi ile özdeşleşti.

Yakub’a tanrı tarafından İsrail ismi verilmiştir. İsrail kelimesi “Tanrının yolunda, doğru yolda” anlamında veya “Tanrıyla güreşen” anlamına gelir. “İsra”, (İbranice güreşmek” ve “el” (Semitik dillerde Tanrı) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tanah’ta, Yakub’un Tanrı ile güreşi anlatılır.

İsrailoğulları İbrani soyundan gelirler. İbrani kelimesi Eber kökeninden gelmektedir. Eber, Nuh’un soyundan gelen ve Yakup’un büyükbabası, İbrahim’in atası olan bir din adamıdır. Ortodoks Yahudiler ve dindar Yahudilerin çoğu “ İlk İbrani” olarak İbrahim’i kabul ederler.

İslam peygamberi Hz. Muhammed, İsmail’in soyundan gelmektedir. İsmail ile İshak kardeştirler. Dolayısıyla İsmail, Yakup’un amcasıdır. Bu nedenle İsrailoğulları ve İslam peygamberinin de mensubu olduğu Haşimoğulları akrabadır. Kur’anda Bakara suresi 140. ayetinde, Yakup’un Yahudi veya Hıristiyan olmadığı belirtilir.

İbrahim’in torunu Yakup. Dayısının kızları Lea ve Rahel ile evlenmiştir. Lea’dan altı oğlu ve bir kızı, Rahel’den iki oğlu olmuştur. Ayrıca Lea’nın cariyesi Zilpa’dan iki, Rahel’in cariyesi Bilha’dan da iki oğlu olmuştur.

Lea’dan olan oğulları : Ruban, Şimon, Levi, Yehuda, İssakar ve Zevulun.

 • Lea’dan olan kızı : Dina
 • Rahel’den olan oğulları : Yusuf ve Bünyamin.
 • Zilpa’dan Olan oğulları : Gad ve Aşer.
 • Bilha’dan olan oğulları : Dan ve Naftali.

Böylece on iki erkek çocuktan on iki İsrail kabilesi oluşmuştur.

Yahudi dininin kurucusu İbrahim’dir. Kutsal Kitap’a göre, Tanrı, İbrahim peygamberi çocuklarına ve gelecek kuşaklarına Tanrı’ya itaati öğretmesi için seçmiştir. Bu din öğretisi İbrahim’in oğlu İshak ve ondan da İshak’ın oğlu Yakub’a geçmiştir.

İbranilerin kutsal kitabı üç kısma ayrılır; Musa Töresi veya Pentakök (Tora), Peygamberler (Nebiim), Kıssasülembiya (Ketubim). Bunlar yazılı töreyi oluşturur. Bunun yanı sıra “sözlü” töre geleneği Musa’ya dayanır. Bu öğretim sözle nesilden nesile geçmiştir. M.S. 200’e doğru haham Yuda Hanassi tarafından yazılı hale getirilmiş ve Mişna adını almıştır. Mişna’nın Gemara denen yorumları, Mişna ile birlikte Talmud’u meydana getirir. Talmud kesin şeklini V. Yüz yılda Babil’de aldı. M.Ö. 587’de Babil istilasıyla yıkılan Yahuda Krallığı’nın halkı büyük bölümüyle Babil’e sürüldü. M.Ö. 538’de Babil’i ele geçiren Ahameniş imparatoru II. Kyros’un izniyle tekrar yurtlarına dönen Yahudaoğulları, Babillilerin yerle bir ettiği Kudüs Tapınağını yeniden yapmaya giriştiler.

Babil Sürgününün sonlarına doğru biçimlenerek günümüze kadar gelen temel inanca göre, kendisini Hz. Musa’ya tanıtan Tanrı, tarihi bütün ulusların yazgısını, kendi tanrılığını kabul edip tek bir halk olarak bütünleşecek biçimde düzenlemiştir. İsrail oğulları da Tanrı’nın bu tasarısını sonuçlandırmak için ayrıcalıklı bir ulus ve bu nedenle İsrail oğulları Tanrı’nın vaat ettiği Mesih’in ulusal bedenlenmesi olduklarına inanırlar. Tanrının adı telaffuz edilmediği için kendisi YHVH «Yahve» olarak anılır.

Yedi rakamı Yahudilikte önemli bir yere sahiptir. Çünkü Tanrı’nın evreni 6 günde yarattığına ve yedinci gün dinlenildiğine inanılır. Haftanın altı günü çalışılır ve yedinci günü (Şabat günü) dinlenmeye ayrılır. Tanrının yedi ruhu olduğuna inanılır ve antik Çadır Tapınak Mişkan’daki ve Kudüs Tapınağındaki zeytinyağı ile yakılan Menora adlı şamdan kullanılır. Menoranın yedi kolu vardır. Musa’nın Sina dağında gördüğü yanan çalıyı simgeler.

Davud kelimesi üç harfle yazılır “D” harfi “dalet” diye okunur ve yunanca “delta” ya benzer. Bu iki harf şekil olarak üçgene benzer. Davud’un Yıldızı ( Davud’un Kızıl Kalkanı – Magen David Adom) “ isimdeki “D” lerden biri ters çevrilerek diğerinin üstüne konulduğunda 6 köşeli yıldız oluşturulur. ( hekzagram) Bu yıldız astrolojide “Kral yıldızı “ olarak da bilinir. Kıbrıs’ı fetheden Lala Mustafa Paşa’nın sancağında da bu yıldız vardır.

Yahuda halkının Roma yönetimine karşı giriştiği iki büyük ayaklanma (M.Ö. 66-70 ve M.Ö. 132-135) yılları arasında yaşandı ve her ikisi de kanlı bir şekilde bastırıldı.

Yahudilerde kadının önemi oldukça fazladır. Bir Yahudi kadınının yabancı biri ile evlenmesi fazla tepki çekmezken, bir Yahudi gencinin yabancı bir kadınla evlenmesine tepki gösterirler. Dünya Yahudileri arasında oldukça iyi bir dayanışma vardır. Bugün “Yahudi Diasporası” olarak adlandırdığımız bu dayanışma ile Dünyamızda mevcut 14 milyon Yahudi’ toplumu içinden yetişen yetkin ve eğitimli bilim adamlarının sayısı bir hayli fazla olup, bu kişiler yaşadığımız dünyanın biçimlenmesinde önemli rol oynamışlardır. Yahudilerin bulundukları hemen her ülkede o ülkenin ekonomisine ve dolayısıyla siyasetine yön verdikleri konusunda genel bir kanaat vardır. Özellikle finans dünyasında oldukça büyük becerileri olduğu söylenir.

Dünya tarihinde birçok soykırım yaşanmıştır. Yakın geçmişimizde de insanlık birçok soykırıma tanıklık etti ve halen etmektedir. Hitler döneminde Almanya’nın insanlık suçu işleyerek 6.000.000’na yakın Yahudyi soykırıma uğrattığı söylenir. Ancak Yahudiler bu soykırım konusunu sürekli yaşatmayı bilmiş ve tüm insanlığa mal edebilmişlerdir. Eğer bu talihsiz soykırım yaşanmasaydı bugün Avrupa kıtasında oldukça önemli bir Yahudi nüfusu yaşıyor olacaktı. Bu acı soykırım Yahudilerin tüm dünyada daha çok tanınır ve kollanır hale gelmelerini sağlayan bir sonuç doğurmuştur. Bu soykırım felaketinin sürekli gündemde tutulması, ihtiyar dünyamızın yakın tarihinde bile her ne kadar yeni soykırımları engellememişse de, Yahudilerin bu konudaki başarıları Ermenilere de cesaret vermiş ve onlarda aynı yolda şans aramaya başlamışlardır.

Yahudiler tarihleri boyunca hep sürgüne mahkûm edilmiş ve soykırıma uğratılmış bir millettir. Kimilerine göre onlar Musa’nın 10 emrine karşı geldikleri için Tanrı tarafından lanetlenmiş, kimine göre de Almanya’dan A.B.D.’ne göçerken iki ekmek arasına koydukları köfteyi “Hamburger” adı ile tüm dünyaya pazarlayabilen, içinde yaşadıkları topluma değer katan, kendileriyle birlikte toplumu da geliştiren, üretken, yaratıcı, sanatkâr bir millettir.

Yahudi tarihinin satırbaşlarına kısa bir göz atacak olursak;

 1. M.Ö. 12. Yüzyıl: İsrailoğulları, göçebe kabileler halinde Kenan diyarını ele geçirmeye giriştiler ve bunun sonucu tarihe girdiler.
 2. M.Ö. 1100: Kadın peygamber Deborah ve onun yöneticisi Barak Mageddo’nun yanında bir Kenan anlaşması yaptılar.
 3. M.Ö. 1050 : filistinliler Aphek’de Yahudilerle savaştı ve onları köle haline getirdi.
 4. M.Ö. 1030-1020 yılları: Yahudilerin ilk kralı olan Saul, filistinlilere isyan etti. Ancak yenilerek Ghelboe’de öldürüldü.
 5. M.Ö. 1000: Yahudilerin ikinci kralı Davut isyan ederek Filistinlilerin kralı Calut’la savaştı ve onu mağlup etti. Böylece Yahudilerin esareti sona erdi.
 6. M.Ö. 970 yıllarında: Davut’un oğlu Süleyman, Kenanileri Mısırlıların desteği ile esir etti ve Fenikeli mimarların yardımıyla Kudüs’te bir tapınak inşa etti.
 7. M.Ö. 930 : Firavun I. Sheshong Filistini işgal etti, Kudüs Tapınağı yağmalandı.
 8. M.Ö. 598 : Peygamber Ezekhielde (Hezekiel) beraber olmak üzere, Babil’e ilk göç başladı.
 9. M.Ö. 586: Nabukadnezzar Kudus’ü ele geçirerek tapınağı yıktı.
 10. M.Ö. 538 : Keyhüsrev Babil’i ele geçirdi. Yahudilerin Kudüs’e tekrar dönmelerine ve tapınağı tekrar inşa etmelerine izin verdi. Yahudiler başta Samiriler olmak üzere diğer milletlerden arınmak üzere, Yahudi olmayan eşlerini terk ettiler.
 11. M.Ö. 176-165 arası: IV. Antiochus, Epiphone’un zulümleri ve Macchabe’nin Judas isyanı.
 12. M.Ö. 165 : Kudüs’teki tapınağın yerle bir edilmesi.
 13. M.Ö. 139 : İlk Yahudi parası Simon tarafından bastırıldı.
 14. M.Ö. 59 : Roma’da vatandaşlık hakkı kazanan Yahudilerin etkisi artmaya başladı.
 15. M.S. 19 : İtalya’da Yahudilere karşı tedbirler alınmaya başlandı.
 16. M.S. 40 : İskenderiye de Yahudi aleyhtarı gösteriler başladı.
 17. M.S. 59 : Ciceron, Roma’da vatandaş olan Yahudilerin siyasi nüfuzlarından şikayet etti.
 18. M.S.66 : Yahuda, Celile ve İdume’de Yahudiler isyan etti.
 19. M.S. 438 : II. Theodoseûn bir emri, Yahudilerin her türlü kamu görevine girmelerini yasakladı.
 20. M.S. 529 : Justinien Kanunu ile Thedose Kanunu’nun hükümleri yenilendi ve korundu.
 21. M.S. 711 : İspanya’nın Araplar tarafından ele geçirilmesi ile buradaki Yahudiler rahat bir yaşama kavuştular.
 22. M.S. II. yüzyıl : Louis Yahudileri İtalya’dan atmaya karar verdi, fakat bu kararı uygulanmadı.
 23. M.S. 1012 : Yahudiler Mayence’den kovuldu.
 24. M.S. 1066 : Granada’da Yahudi aleytarı gösteriler yapıldı.
 25. M.S. 1096 : Almanya’da Yahudi aleytarı gösteriler yapıldı.
 26. M.S. 1146 : Almanya ve Fransa’da II. Haçlı Seferi dolayısıyla Yahudiler aleyhine gösteriler yapıldı.
 27. M.S. 1189/1190 : İngilterede yahudi aleytarı gösteriler.
 28. M.S. 1218 : Philippe Auguste “ Yahudi Faizine Karşı Korunma” emrini yayınladı.
 29. M.S. 1223: VIII Louis Yahudilere beş yılı aşan borcu olanların borcunu kaldırdı. Faiz ve tefeciliği önleyen tedbirler aldı.
 30. M.S. 1388 : Yahudilerin Strasbourg’dan sürülmesi.
 31. 15. Yüzyıl : Almanya’dan Yahudilerin sürülmesi. Polonya’da Yahudi aleyhtarı gösteriler.
 32. M.S. 1492 : İspanya’dan Yahudilerin sürülmesi. II. Bayezid zamanında Osmanlılara sığınan bu Yahudilerin büyük kısmı Adalar, Bursa ve İstanbul’a yerleştirilmiştir.
 33. 1497 : Portekiz’den Yahudilerin sürülmesi.
 34. M.S. 1511 : Kraliçe Jeanne’in emriyle İspanyol Amerika’sına Yahudi göçünün sınırlandırılması.
 35. M.S. 1540 : İtalya’dan Yahudilerin sürülmesi.
 36. M.S. 1564 : Brezilya’dan Yahudilerin sürülmesi.
 37. M.S. 1742 : Yahudilerin Rusya’ya girmesinin yasaklanması.
 38. M.S. 1830/1914 Almanya, Rusya ve Polonya’dan kitleler halinde Yahudilerin A.B.D.’ne göçe başlaması.
 39. M.S. 1933 Almanya’da Yahudiler aleyhine çıkarılan kanunlar.
 40. 11 Mayıs 1948 İsrail Devleti resmen kuruldu.

7 milyarlık Dünya nüfusu içindeki bu 14 milyon civarındaki topluluk, tüm insanlığı etkileyebilme becerisindedir. Az bir nüfus ile büyük bir nüfuz sağlayan bu insanlar, yaşadıkları ülkenin yasalarına saygılı ve uyumlu davranarak, kardeşlik, sevgi ve ırk ayırımı gözetmeyen dernek ve sivil toplum örgütlerine katılarak kendilerini daha çok güven altına alıp, sosyal konumlarını güçlendirmekte ve her türlü koşullarda birbirlerini destekleyerek binlerce yıl geçmişten taşıdıkları ideallerinin peşinde yürümektedirler. Bu açılardan bakıldığında Yahudilerin dünyamızın gidişine değişik bir yön vermeye çalıştıklarını söyleyebiliriz.

Bugün A.B.D.’ni ve Dünyayı Yahudilerin etkilediklerini söylersek ve şöhret olmakla, Yahudi olmak arasında kuvvetli bir korelasyon olduğunu söylersek abartmış sayılmayız. Yahudiler üstün ve renkli bir ırkın temsilcisi oldukları için mi başarılı, yoksa aralarında kuvvetli bir dayanışma ve destek olduğu için mi başarı sağlıyorlar ? Doğrusu bu soruyu cevaplamak çok zor. Ortadoğulu Yahudi olmayan biri, ağzıyla kuş tutsa bile dünya kamuoyuna kendi başarılarını kanıtlamakta zorlanırken ve ancak kendi ırkını, ülkesini kötülediği ölçüde Batı ülkelerine yaranarak başarılı sayılıp alkışlanırken, bugüne kadar 59 Yahudi’nin Nobel ödülü sahibi olmasını kıskanmamak mümkün değil. Bakın dünyamıza mal olmuş Yahudiler listesinde hangi tanıdıklarımız var.

Alice Silverstone
Barbra Streisand
Bette Midler
Bob Dylan
Cary Grant
Calvin Klein
David Beckham
Debra Winger
Elvis Presley
Elliot Gould
Gwyneth Paltrow
Harrison Ford
Mel Brooks
Natalie Portman
Oliver Stone
Paul Abdul
Jack Steinberger
Arthur Miller
Dustin Hoffman
Kirk Dougles
Mel Brooks
Michael Dougles
Paul Newman
Ralph Lauren
Richard Dreyfuss
Roman Polanski
Sarah Jessica Parker
Sarah Bernhardt
Sergel Eisenstein
Steven Spilelberg
Stanley Kubrick
Tanya Roberts
Tony Curtis
Woody Allen
Carl Sagan
Isaac Asimov
Yves Montand
Yasmine Bleeth
Ben Kingsley
Kevin Kline
Billy Crystal
Lisa Bonet
Peter Sellers
Goldie Hawn
Jane Seymour
Peter Falk
Gina Gershon
Elisabeth Taylor
Richard Burton
Madonna
Benjamin Franklin
Leonardo Da Vinci
Franz Kafka
Wynona Ryder
sunum-indir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>